İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümlelerle ilgili bazı derlemeler yaptık. İşte bunlar;
1. I see..........ay si…………Anlıyorum
2. I quit!... ay kuit………..İstifa ediyorum, bırakıyorum, vazgeçiyorum
3. Let’s go!..........lets go…..Gidelim
4. Me too..........mi tuu……Ben de
5. My god!..........may gad………Aman Tanrım
6. No way!..........no vey………Olamaz! Hiçbir şekilde, hiçbir yol
7. Come on..........kam on……….Yapma, hadi
8. Hold on.......... hold on……..Bekle
9. I agree.......... ay egrii…………Aynı fikirdeyim
10. Not bad.......... nat bæd…….Kötü değil

1. Not yet..........nat yet……..Henüz değil
2. See you..........sii yu……..Görüşürüz
3. Shut up!..........şad up……..Kapa çeneni
4. So long.......... so long…….Hoşça kal, oldukça uzun
5. Why not?.......... vay nat……..Neden olmasın
6. Allow me.......... elov me……..Bana izin ver
7. Be quiet!.......... bi kuayıt…….Sessiz ol
8. Cheer up!.......... çiir up…….Neşelen
9. Good job!.......... gud cop……İyi iş
10. Have fun!.......... hev fan……İyi eğlenceler veya eğlen

1. How much?.......... hav maç…….Ne kadar
2. I'm full.......... aym full………Tokum.
3. I'm home..........aym hom…….Evdeyim
4. I'm lost..........aym lost…….Kayboldum.
5. My treat.......... may trıit……Bu benden.
6. So do I……….so du ay…….Ben de
7. This way…….dis vey…..Buradan ya da bu şekilde
8. After you……….aftır yu……Senden sonra, buyrunuz
9. Bless you!.......... biles yu……..Çok yasa!
10. Follow me…………falov mi……Beni takip et

1. Forget it!...........forged it…….Unut onu, unut gitsin
2. Good luck!..........gud lak……..İyi şanslar
3. I decline!...............ay diklayn………Reddediyorum
4. I promise………ay promis……..Söz veririm
5. Of course! ……..of kors……..Tabiî ki
6. Slow down!...........slov davn…….Yavaşla
7. Take care!............teyk kerr……..Kendine iyi bak, dikkat et
8. They hurt…………..dey hörd……Onlar acıtır, bu incitir
9. Try again……..tray egen………Tekrar dene
10. Watch out!...........voç aut……Dikkat et!

1. What's up?-------vats ap---------Ne haber?
2. Be careful!---------- bi cerıful------Dikkatli ol!
3. Bottoms up!------- batıms ap-----Şerefe! İçkiyi bir yudumda içmek, fondip yapmak
4. Don't move!---------- dont muv------Kımıldama!
5. Guess what?---------- ges vat--------Tahmin et ne (oldu)?
6. I doubt it-------- ay daut it------Ondan şüphe ederim, şüpheliyim.
7. I think so---------- ay ding so--------Sanırım öyle
8. I'm single---------- aym singıl-------------Bekârım
9. Keep it up!---------- kip it ap---------Aynen devam et!
10. Let me see---------- let mi sii--------Bir bakayım

1. He has a large income----hi hez e larç inkam---Onun kazancı çok, iyi para kazanıyor
2. He looks very healthy------- hi luks veri helti----O çok sağlıklı gözüküyor
3. He paused for a reply—--hi pausıd for e ripley----Cevap vermek için durdu
4. He repaired his house--------hi riperd his haus-----O onun evini tamir etti
5. He suggested a picnic-------- hi sacestıd e piknik-----Piknik yapmayı önerdi
6. Here's a gift for you--------- hiırs e gift for yu----Bu senin için bir hediye, işte hediyen!
7. How much does it cost?----hav maç daz it kost?----O ne kadar tutuyor, maliyeti nedir?
8. I caught the last bus--------- ay kout dı last bas-----Son otobüse yetiştim
9. I could hardly speak------- ay kuld hardli sıpik--------Zorlukla konuşabildim
10. I'll have to try that--------- ay ıll hev tu tray det--------Bunu denemek zorundayım

1. I'm very proud of you------ aym veri prad of yu----Seninle gurur duyuyorum
2. It doesn't make sense------- it dazın meyk sens-----Bunun bir anlamı yok
3. Make yourself at home------ meyk yorself et hom----Kendini evdeymiş gibi hisset
4. My car needs washing------- may kar niids voşing-----Arabamın yıkamaya ihtiyacı var
5. None of your business! ---------- nan of yor bizinis----Seni ilgilendirmez
6. Not a sound was heard------ nad e sound vas hörd----Sessizlik hâkimdi, çıt yoktu
7. That's always the case---------- dets alvays dı keys -------Her zaman öyledir.
8. The road divides here---------- dı rod divays hıir--------Yol burada ayrılıyor
9. Those are watermelons-------- doz ar vadırmelıns-------Onlar karpuz
10. What a nice day (it is)! -------vad e nays dey (it iz)----Ne güzel bir gün!

1. What's wrong with you? ----------vats rong vit yu--------Neyin var?
2. You are a chicken----------yu ar e çikın---------Sen bir ödleksin
3. A lovely day, isn’t it?- e lavli dey izın it?---------Hoş bir gün, öyle değil mi?
4. He is collecting (saving) money----- hiz kollektin mani-------Para biriktiriyor
5. He was born in NewYork------ hi vaz born in New York--------O New York da doğdu
7. It sounds great!............... it sounds greyt……..Kulağa harika geliyor!
8. It's a fine day............... its e fayn dey………….Güzel bir gün
9. So far So good............... so far so gud………Şimdiye kadar çok iyi
10. What time is it? ............... vat taym iz it?........Saat kaç?

1. You can make it! ............... yu ken meyk it………….Yapabilirsin
2. Control yourself!............... kontrol yorself……..Kendini kontrol et
3. You should profit by my exam….yu şud profit bay mey egzem……..
Benim durumumdan ders almalısınız.
4. He is ill in bed……. Hi iz iıl in bed…………..O yatakta hasta
5. He lacks courage............. hi leks karıç………….O cesaretten yoksundur
6. How's everything?............... hav iz evriting…….Her şey nasıl
7. I have no choice............... ay hev no çoyz……..Seçeneğim yok
8. I like ice-cream............... a layk ays krıim…….Dondurmayı severim
9. I love this game............... ay lav diz geym…….Bu oyuna bayılırım
10. I'll try my best............... ay ıll tray may best………
Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım

1. I'm on your side............... aym on yor sayd………Ben senin tarafındayım
2. Long time no see! .......... long taym no sii………….Uzun zamandır görüşmedik
3. No pain no gain............. no peyn no geyn………….Acı yoksa kazanmak yok
4. Well it depends.......... vell it dipens………….Duruma göre değişir, duruma bağlı
5. We're all for it............... wi ır oll for it ……….Hepimiz onun için varız, buradayız
6. What a good deal! ............... vad e gud dıil…………..Ne iyi bir anlaşma
7. What should I do?............... vad şud ay du …………..Ne yapmalıyım
8. You asked for it! ............... yu askd for it……………..Sen kaşındın
9. You have my word...........yu hev may vörd…..Benim sözüme inan, bana inanabilirsin
10. Believe it or not!............... bıliv it or nat………İnan veya inanma

1. Move out of my way! : muv aut of may vey………Yolumdan çekil!
2. Here you are : hıir yu ar ………..İşte buyurun (alın), işte buradasın
3. Can you repeat it? : ken yu rıpit it……..Tekrar eder misin?
4. As soon as possible (A.S.A.P.) : es sun es pasibıl…….Mümkün olan en kısa sürede
5. He paused for a reply : hi pausd for e riplay………Cevap vermek için durdu
6. I don’t mean it : ay dont miin it………Onu demek istemedim
7. Be calm! : bi kolm……………Sakin ol!
8. Don’t be so modest : dont bi so modıst……….Alçak gönüllü olma
9. Any thing else? : eniding els……………….Başka bir şey var mı?
10. Any day will do : eni dey vil du……………Herhangi bir gün bana uğra

1. Are you kidding? : ar yu kiding……… Şaka mı yapıyorsun? Kafa mı buluyorsun?
2. Are you sure? : ar yu şur……………Emin misin?
3. As for me : es for mi…………………Bence
4. Be patient! : bi peyşınt……………..Sabırlı ol!
5. Be quiet! : bi kuayıt………………..Sessiz ol
6. Congratulations! : kangırucıleyşıns………..Tebrikler!
7. By the way : bay dı vey ……………….. Bu arada..
8. Can I help you? : ken ay help yu………….Yardım edebilir miyim?
9. Count me on, count me in: kount mi on, kount mi in…...Ben de varım, beni de sayın.
10. Come on : kam on ………….Yapma, hadi ama

1. Feel better: fıil betır …………..Daha iyi hissetmek, daha iyi olmak
2. Don’t let me down: dont let mi davn………Beni hayal kırıklığına uğratma
3. Don’t keep the truth from me: dont kip dı trut from mi…Benden gerçekleri saklama
4. Don’t worry: dont vori …………..Endişelenme
5. Enjoy yourself!: enjoy yorself………… Eğlenmene bak!
6. Do l have to?: du ay hev to ?...................Yapmak zorunda mıyım?
7. Do me a favour : du mi e feyvır……………….Bana bir iyilik yap
8. Do you understand?: do yu andırstænd………….Anladın mı?
9. Don’t be so childish: dont bi so çaildiş………Çocuk olma, çocuk gibi davranma
10. Don’t be ridiculous: dont bi ridikılıs……….Komik olma

1. Forgive me: forgiv mi……………Beni affet
2. For what?: for vat…………………Ne için?
3. Give me a hand!: giv mi e hend…….Bana yardımcı ol, bana yardım et (şu işe bi el at).
4. He can’t take a joke: hi kant teyk e cok………..O şakadan anlamaz
5. He doesn’t care about me: hi dazınt kerr ebout mi……….Beni umursamıyor
6. He is my age : hi iz may eyç………………..O benim yaşımda
7. He is just a child: hi iz cas e çayıld…………….O sadece bir çocuk
8. He is totally exhausted: hi iz totıli egzostıd………….O tamamen bitmişti, tükenmişti
9. How do I look?: hav du ay luk……………..Nasıl görünüyorum?
10. How’s it going?: hav iz it going?...................Nasıl gidiyor? Ne var ne yok?

1. I can’t help it: ay kant help it……….Benim elimde olan bir şey değil.
2. I have a suprise for you: ay hev e söprayz………..Senin için bir sürprizim var
3. I have no idea: ay hev no aydia……………….Hiçbir fikrim yok
4. I have something to tell you: ay hev samting tu tel yu…Sana söyleyeceğim bir şey var
5. I have the right to know: ay hev dı rayt tu nov……….Bilmeye hakkım var
6. I just made it!: ay cas meyd it ……………Şimdi yaptım.
7. I know all about it: ay nov oll ebout it……………..Bütün ayrıntılarıyla biliyorum
8. I know what I said: ay nov vat ay sed…………….Ne dediğimi biliyorum
9. I’ll arange everything: ay ıll e reync evriting…………..Herşeyi ayarlayacağım
10. I’ll be back soon: ay ıll bi bek suun…………Çok yakın zamanda geri döneceğim

1. I’ll be more careful: ay ıll bi mor kerıful ………….Daha dikkatli olacağım
2. I’ll be right there: ay ıll bi rayt dær…………………Hemen geliyorum
3. I’m so sorry about this: aym so sori ebout diz………Bunun için çok üzgünüm
4. I’ll fix you up: ay ıll fiks yu ap…………………Sizinle ilgileneceğim
5. I’ll see to it: ay ıll si tu it……………………….O işi hallederim ben.
6. I’m afraid that I have to go: aym efreyd dæt ay hev tu go……..
Korkarım gitmem gerekiyor
7. I’m busy: aym bizi……………Meşgulüm, yoğunum
8. I’m in a hurry!: aym in e höri………….Acelem var
9. I’m not sure I can do it: aym nat şur ay ken du it……Yapabilir miyim emin değilim
10. I’m on a diet: aym on e dayıt…………………….Diyetteyim

1. I’m sure of it: aym şur ov it …………………..Ondan eminim
2. I need to do this: ay niid tu du diz………………Bunu yapmaya ihtiyacım var
3. I saw it with my own eyes: ay sov it vit may ovn ays……Kendi gözlerimle gördüm
4. Is it true or false?: iz it tru or fols………………Doğru mu yanlış mı?
5. Is it yours?: iz it yors………………..Bu senin mi?
6. It really takes time: it rili teyks taym……….Bu gerçekten zaman alır
7. It’s her field: its hör fıild…………En iyi o bilir, onun alanı
8. It’s not a question of that:its nat e kuesçın ov ded………..Mesele o değil
9. It’s a good idea: its e gud aydia…………….Bu iyi bir fikir
10. It’s a long story: its e long stori……………..Uzun hikaye

1. It’s just what I need: its cas vad ay niid……………..Bu tam da ihtiyacım olan şey
2. It’s not a good idea: its nat e gud aydia…………….Bu iyi bir fikir değil
3. It’s no use complaining: its no yuus kompleyning……… Şikayet etmenin anlamı yok
4. It’s ok: its okey………………Herşey tamam, herşey yolunda
5. It’s on the tip of my tongue: its on dı tip ov may toung…………..Dilimin ucunda
6. It’s too good to be true: its tuu gud tu bi tru…………Gerçek olamayacak kadar iyi
7. It’s up to you: its ap tu yu………………..Bu sana bağlı
8. It’s very thoughtful of you: its veri toudful ov yu…………..Çok düşüncelisin
9. It’s your turn: its yor törn ………………….Senin sıran, sıra sizde
10. It seems all right: it siims oll rayt………………Tamam gibi gözüküyor

1. Just a minute: cas e mınıt…………Sadece 1 dakika izin ver
2. Just wonderful!: cas vandırful…………….Harika!
3. Keep in touch: kip in taç……Muhafaza et, irtibatı kesme, teması kesme
4. Keep it up!: kip it ap ……………..Aynen devam et!
5. Keep your promise: kip yor promis ………….Sözünü tut
6. Let me see: let mi sii ……………….Bir bakayım
7. Let’s go!: lets go……………….Hadi gidelim!
8. Let’s not waste our time: lets nat weyst aur taym…Zamanımızı boşa harcamayalım
9. Mind your own business: maynd yor ovn bizinis…..........Siz kendi işinize bakın!
10. More or less: mor or les ……………..Aşağı yukarı

1. Neither you nor he is wrong: naydır yu nor hi iz rong…….Ne sen hatalısın ne de o
2. No one knows: no van novs………………Kimse bilemez
3. So it seems: so it siims………………….Öyle görünüyor
4. So much the better: so maç dı bedır………………Daha iyi ya, Tam isabet!
5. Sooner or later: sunur or leydır……..Er ya da geç (eninde sonunda)
6. So so: so so……………………şöyle böyle, eh işte
7. Stop making such a noise: stop meyking saç e noiz……..Gürültü yapmayı kes
8. Take care!: teyk kerr……………….Kendine iyi bak, dikkat et
9. Take it easy: teyk it izi………………Rahatına bak, kafana takma, boş ver
10. Tell the truth: tel dı trut…………….Doğruyu söyle

1. Thank you for your advice. (tænk yu foo yor advays) Önerin için teşekkür ederim.
2. Thank you for your effort. (tænk yu foo yor effort) Çabanız için teşekkür ederim.
3. That’s all for now. (dets ool foo nav) Şimdilik bu kadar.
4. That’s neat. (dets niit) İlginç bir şey.
5. That’s the worst of it. (dets dı wörst ov it) Bu olabileceğin en kötüsüdür.
6. Things are getting better. (tings ar geding bedır) İşler iyiye gidiyor.
7. The whole world knows that. (dı hul vörld nous det) Bütün Dünya bunu bilir.
8. They hurt. (dey hört) Onlar acıtır, bu incitir.
9. Time after time. (taym aftıı taym) Zaman zaman.
10. Time is money. (taym iz mani) Zaman paradır.

1. Time is running out: (taym iz raning aut ) Zaman tükeniyor. 2. This way: (dis vey ) Buradan ya da bu şekilde.
3. Time is up: (taym iz ap ) Zaman doldu, süre bitti.
4. To be careful!: (tu bi kerıful ) Dikkatli olmak.
5. Try again: ( tray egen) Tekrar dene.
6. What about you?: (vat ebaut yu ) Peki ya sen, bu konuda senin fikrin ne? Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
7. What a pity!: (vat e pidi ) Ne yazık!
8. What does it mean?: (vat daz it miin ) Bu ne anlama geliyor?
9. What do you think?: (vat yu tink ) Ne düşünüyorsun?
10. What happened?: (vat hepınd ) Ne oldu?

1. What happened to you? ( vat hepınd tu yu) Sana ne oldu?
2. What’s new? (vats nüv ) Ne haber
3. What’s the matter? (vats dı metır ) Ne var, ne oldu?
4. What’s up? (vats ap ) Ne haber?
4. What’s wrong with you? (vats rong vit yu ) Neyin var?
5. What’s your trouble? (vats yor tırabıl ) Senin derdin ne?
6. Who’s calling? (hu iz koling ) Kim arıyor, kim çağırıyor?
7. Who told you that? (hu told yu det ) Bunu sana kim dedi?
8. Would you like some help? (vucyu layk sam help ) Yardım ister misin?
9. Yes, I suppose so. ( yes ay sıpous so) Evet, galiba öyle.
10. You are just in time: (yu r cas in taym ) Tam zamanında geldin.

1. You are really killing me. (yu ar rıli kling mi ) Beni gerçekten öldürüyorsun.
2. You can get what you want. (yu ken ged vat yu vant ) Ne istersen alabilirsin.
3. You did right. ( yu did rayt ) Doğru yaptın.
4. You have got a point there. (yu v gat e point der ) İyi bir noktaya değindin.
5. You hear that? (yu hiır det ) Duydun mu?
6. You owe me one. (yu ov mi van ) Bana borçlusun.
7. You’re welcome. (yu r velkım ) Birşey değil.
8. You set me up! ( yu set mi ap) Bana tezgâh kurdun!
9. I don't mean it. (ay dont miin it ) Onu demek istemedim, onu kastetmedim.
10. I'll fix you up. (ay ıl fiks yu ap ) Sizinle ilgileneceğim.

1. Never mind. (nevır maynd )Boş ver, zararı yok
2. No problem! (no prablım ) Sorun yok!
3. That's all! (dets oll )Hepsi bu, bu kadar.
4. Time is up. (taym iz ap )Zaman doldu, süre bitti.
5. What's new? (vats nüv )Ne haber ?
6. Count me on. (kaunt mi on)Count me in. (kaunt mi in) Ben varım, beni de sayın.
7. Don't worry. ( dont vöri) Endişelenme.
8. Feel better. ( fıil bedır) Daha iyi hissetmek, daha iyi olmak.
9. I love you! (ay lav yu ) Seni seviyorum!
10. I'm his fan. (aym hiz fen ) Onun hayranıyım.

1. He was not a bit tired. (hi vazınt e bid tayırd ) Hiç yorgun değildi.
2. I will be more careful. (ay vilbi mor kerıful ) Çok daha dikkatli olacağım, daha dikkatli olurum. 3. I will never forget it. (ay ıl nevır fıget it ) Onu hiçbir zaman unutmayacağım.
4. It is Just what I need. (it iz cas vat ay niid ) Bu tam da ihtiyacım olan şey.
5. It rather surprised me. (it radır sörprayz mi ) Bu beni oldukça şaşırttı, Şaşırdım.
6. Just around the corner. (cas eraund dı kornır ) Eli kulağında, hemen olacak.
7. Just for entertainment. (cas fo entıteymınt ) Sadece eğlenme amaçlı.
8. Let bygones be bygones. (let baygonz bi baygonz ) Eski eskide kalsın (barıştık, eskiyi irdelemeye gerek yok)
9. Mother doesn't make up. ( madır dazınt meyk ap) Annem makyaj yapmıyor.
10. Oh, you are kidding me. (ov yu ar kiding mi ) Ah! Benimle kafa buluyorsun.

1. She has been to school. (şi hez biin tu skul ) O okulda olmak zorundaydı
2. Skating is interesting. (skeyting iz interesting ) Patenle kaymak ilgi çekicidir
3. Supper is ready at six. (sapır iz redi et siks ) Akşam yemeği 6’dadır. Akşam yemeği saat 6’da hazır.
4. That's a terrific idea! (dets e terıfik aydia ) Bu çok güzel bir fikir, müthiş bir fikir.
5. What horrible weather! (vat haribıl vedır ) Ne korkunç hava.
6. Which would you prefer. (viç vuc yu priför ) Hangisini tercih edersiniz?
7. Does she like ice-cream? (daz şi layk ayskrıim ) Dondurmayı sever mi?
8. First come first served . (först kam först sörvd ) İlk gelene ilk önce hizmet edilir.
9. Great minds think alike. (grit maynds tink elayk ) Harika zekâlar birbirine benzer.
10. He has a sense of humor. (hi hez e sens ov hümır ) O şakadan anlar.

1. He is acting an old man.(hi iz ekting en old men) O yaşlı bir adammış gibi hareket ediyor.
2. He is looking for a job. (hi iz luking for e cab ) İş arıyor.
3. He doesn't care about me. ( hi dazınt kerr ebaut mi) O beni umursamıyor.
4. I develop films myself. (ay dıvelop fılms mayself ) Filmleri kendim banyo ediyorum.
5. I felt no regret for it. (ay felt no rigret for it ) Onun için pişmanlık duymadım.
6. I get up at six o'clock. (ay ged ap et siks oklok ) Saat 6 da kalkarım.
7. I meet the boss himself. ( ay mit dı bos himself ) Patronun kendisiyle tanışırım.
8. I owe you for my dinner. ( ay ov yu form ay dinır ) Sana akşam yemeği borçluyum.
9. I really enjoyed myself. ( ay rıli ıncoyıd mayself) Gerçekten iyi eğlendim.
10. I'm fed up with my work! (aym fed up vit may vörk ) İşimden usandım.

1. It's no use complaining. (its no yus kopleyning ) Şikâyet etmenin bir anlamı yok.
2. She's under the weather. (şi iz andır dı vedır ) O grip / hasta oldu.
3. The child sobbed sadly. (dı çayıld sobd sedli ) Çocuk üzüntüyle hıçkıra hıçkıra ağladı.
4. The rumor had no basis. (dı rümır had no beysiz ) O söylentinin asli yok.
5. They praised him highly. (dey preyz him haygli ) Ona çok dua ettiler.
6. Winter is a cold season. ( vintır iz e kold sizın) Kış soğuk bir mevsimdir.
7. You can call me any time. (yu ken kol mi eni taym ) Beni istediğin zaman arayabilirsin.
8. 15 divided by 3 equals 5. (fiftin divaydıd bay three ekols five ) 15 i 3 e bolünce 5 olur.
9. All for one, one for all. (oll for van, van for oll ) Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için.
10. East, west, home is best. (iist vest hom iz best )Ne doğu ne batı evim en iyisi. (Türkçesi “evcazım evcazım sen bilirsin halcazım)

1. He grasped both my hands. (hi gırespd bot may hends ) Ellerimi yakaladı.
2. He is physically mature. ( hi iz fizikıl meçur) O fiziksel olarak yetişkindir.
3. I am so sorry about this. (aym so sori ebaut dis) Bunun için çok üzgünüm.
4. I can't afford a new car.(ay kant eford e niv kar)Yeni bir araba almaya gücüm yetmiyor.
5. I do want to see him now. (ay du vant tu sii him nav ) Onu şimdi görmek istiyorum.
6. I have the right to know. ( ay hev dı rayt tu nov) Bilmeye hakkim var.
7. I heard some one laughing. (ay hörd sam van lafing ) Birinin gülmesini duydum.
8. I suppose you dance much. (ay sıpos yu dens maç ) Sanırım sen çok dans ediyorsun.
9. I walked across the park. ( ay volkd ekros dı park) Parkı boydan boya geçtim.
10. I'll just play it by ear. (ay ıl cas pley it bay iır) Koşullar neyi gerektirirse öyle hareket ederim.

1. I'm not sure I can do it.(aym nat şur ay ken du it)Onu yapabilecemeğime emin değilim
2. I'm not used to drinking. (aym nat yuzd tu drinkin) İçmeye alışkın değilim.
3. Is the cut still painful? (iz dı kat stil peynful) Yara hala acıyor mu?
4. It's too good to be true! ( its tuu gud tu bi truu) Gerçek olamayacak kadar iyi.
5. Jean is a blue-eyed girl. ( Jin iz e blu ayd görl) Jean mavi gözlü bir kızdır.
6. Let's not waste our time. ( lets nat weyst aur taym) Zamanımızı boşa harcamayalım.
7. May I ask some questions?(mey ay esk sam kuesçıns)Sana birkaç soru sorabilir miyim?
8. Money is not everything. (mani iz nat evriting) Para her şey değildir.
9. Neither of the men spoke. (nidır /naydır of dı men spok) Her ikisi de konuşmadı.
10. Stop making such a noise. (stop meyking saç e noiz)Gürültü yapmayı kes.

1. That makes no difference. (det meyks no difrıns) Bu ayırım (fark) yapmaz.
2. The price is reasonable. (dı prays iz riiznıbl) Fiyat uygundur.
3. They crowned him king. (dey kraund him king) Kral ilan edildi, yüceltildi.
4. They're in red and white. (deyır in red end vayt) Onlar kırmızı ve beyaz giysi giyiyorlar.
5. We all desire happiness. (vi ol dizayır hepinis) Hepimiz mutluluğu isteriz.
6. We just caught the plane. (vi cast dı koğt pleyn ) Uçağa şimdi yetiştik.
7. What shall we do tonight? (vat şel vi du tunayt) Bu akşam ne yapacağız?
8. What's your goal in life? (vats yur gol in layf) Hayattaki amacın ne?
9. When was the house built? (ven vaz dı hauz bilt) Ev ne zaman inşa edildi?
10. Why did you stay at home? (vay did yu stey et hom) Neden evde kaldın?

1. Would you like some help? (vucyu layk sam help) Biraz yardım ister misiniz?
2. You mustn't aim too high. (yu masınt eym tuu hay) Çok yüksek amaç seçmemelisin.
3. You're really killing me! (yu’r riıli killin mi ) Beni gerçekten öldürüyorsun.
4. You've got a point there. (yu’v gat e point der) İyi bir noktaya değindin.
5. Being criticized is awful! (biing kritisayzd iz oful) Eleştirilmek berbat bir şey.
6. You can't miss it. (yu kan’t mis it) Kaçırmazsın (Bir yeri tariften sonra “kolay bulursun” anlamında)
7. Any messages for me? (eni mesıcis for mi) Benim için mesaj var mı?
8. Don't be so modest. (dont bi so modıst) Çok alçakgönüllü olma.
9. Don't give me that! (dont giv mi det) Atmaaa!
10. He is a smart boy. (hi iz e smart boy) O zeki bir çocuk.

1. Don't fall for it! (don’t fol for it) (argo) aldatılma.
2. Don't let me down. (don’t let mi davn) Beni hayal kırıklığına uğratma.
3. Easy come easy go. (iizi kam iizi go) Kolay gelen kolay gider.
4. I beg your pardon. (ay beg yur pardın) Müsaade eder misiniz?
5. I beg your pardon? (ay beg yur pardın) Affedersiniz anlayamadım?
6. I'll be back soon. (ay’ıl bi bek suun) Çok yakın zamanda geri geleceğim.
7. I'll check it out. (ay’ıl çek it aut) Onu araştıracağım.
8. It’s a long story. (its e long stori) Uzun hikâye.
9. It’s Sunday today. (its sandey tudey) Bugün Pazar.
10. Just wait and see! (cast veit end si ) Sadece bekle ve gör.

1. Make up your mind. (meyk ap yur maynd) Karar ver.
2. That's all I need. (dets ol ay niid) İhtiyacım olan şey bu.
3. The view is great. (dı viıv iz greyt) Manzara harika.
4. The walls have ears. (dı vools hev iırs) Yerin kulağı vardır.
5. Here comes the bus. (hiır kams dı bas) İşte otobüs geliyor.
6. What day is today? (vat dey iz tuday) Bugün günlerden ne?
7. What do you think? (vat du yu think) Ne düşünüyorsun?
8. Who told you that. (hu told yu det) Kim dedi sana bunu?
9. Better late than never. ( betır leyt den nevır) Geç olsun da güç olmasın.
10. Yes, I suppose so. (yes, ay sıpoz so) Evet galiba öyle.

1. He is just a child. (hiz cast e çayld) O sadece bir çocuk.
2. I can't follow you. (ay kant folou yu) Seni takip edemem./ Seni anlayamıyorum.
3. I felt sort of ill. (ay felt sort ov il) Kendimi hasta gibi hissettim.
4. I have a good idea! (ay hev e gud aydiı) İyi bir fikrim var.
5. It is getting cold. (itz getting kould) Hava soğuyor.
6. It seems all right. (it siims ol rayt) Tamam gibi gözüküyor.
7. It's going too far. (itz going tuu far) Çok ileriye gitti.
8. May I use your pen? (mey ay yuz yur pen) Kaleminizi kullanabilir miyim?(Resmi)
9. She had a bad cold. (şi hed e bed kould) Onun kötü bir soğuk algınlığı var
10. A guide is speaking about the pictures. (a gayd iz spiiking ebaut dı pikçırs) Bir rehber resimler hakkında konuşuyor.

1. The answer is zero. (dı ensır iz ziro) Cevap sıfırdır.
2. What does she like? (vat daz şi layk) O neyi sever?
3. As soon as possible! ASAP. (ez suun ez pasıbl) Mümkün olan en kısa sürede.
4. He can hardly speak. (hii ken hardli spiik) O zorlukla konuşabilir.
5. He always exaggerates. (hi olveys ıgzacıreyts ) O her zaman büyük konuşur.
6. He won an election. (hi van en ılekşın) O seçimi kazandı.
7. I’m a football fan. (aym e fuutbol fæn) Ben bir futbol hayranıyım.
8. If only I could fly. (if onli ay kould flay) Keşke uçabilseydim.
9. A girl is reading a magazine. (e görl iz riding e megazin)Tembel bir kız bir dergi okuyor.
10. That's a good idea! (detz e gud aydiı) Bu iyi bir fikir.

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.