Yurtdışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınavı İçin Nereye Ne Zaman Başvuru Yapılır?

BAŞVURU TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER
Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını ilgili tarihler arasında mesai saati sonuna kadar yapacaklardır,

a) Merkez kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları birimlere,

b) İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,

c) Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerindeki görevli ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,

d) Yurtdışında kısa süreli görevli olanlar bir yakını aracılığı ile bağlı bulundukları İl
Müftülüklerine/ Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuracaklardır,

e) Başvurular ilgili birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız
DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

f) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir,

Read the rest of this entry »

Uzun Süreli Yurtdışı Din Görevlisi Sınavı İçin Gerekli Belgeler

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
b. Öğrenim durumunu gösterir diploma veya belgelerin birim amirince onaylı fotokopileri,
c. Hizmet sürelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi,
d. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesi veya birim amirince onaylı fotokopisi,
e. Askerlik hizmetini yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf ise muaf olduğunu gösterir belgenin birim amirince onaylı fotokopisi,
f. İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat
saymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul ettiklerine dair kayıt esnasında Başkanlığa (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne) hitaben yazılmış dilekçesi,

Read the rest of this entry »

Yurtdışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınavı İçin Aranan Şartlar

ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya, Kanada, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve
Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirilmek üzere sınavla din görevlisi seçilecektir. Personelin görevlendirileceği ülke, bölge ve yerler, ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça belirlenecektir.
Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup başarılı olunması halinde her defasında birer yıl olmak üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir.
1. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,
d) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,

Read the rest of this entry »

Diyanet Kurum İç Naklen Giriş Sınavı Sonuçları

Kurum İçi Naklen Giriş Sınavı Sonuçları İçin Tıklayınız

SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ
1. Adaylar sınav sonuçlarını
https://dibbys.diyanet.gov.tr/ adresi üzerinden öğreneceklerdir.
2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

Read the rest of this entry »

Diyanet Kurum İçi Naklen Giriş Sınavı Konuları Nelerdir?

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
1. Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.
2. MBSTS puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. MBSTS puan sırasına göre çağrılacak son sıradaki adayın birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
3. Adaylar sözlü sınavda;
a) Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
c) Hitabet. (10 puan)
konularından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

Read the rest of this entry »

Diyanet Kurum İçi Naklen Giriş Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

SINAVIN YERİ VE TARİHİ
1. Sınav; Bursa, Elazığ, Kayseri, Manisa ve Trabzon illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini e-başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir.

2. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ
1. Adaylar; sınav için “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini
https://dibbys.diyanet.gov.tr/ adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
2. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı ve pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

Diyanet Kurum İçi Naklen Giriş Sınavı İçin Ne Zaman Nereye Başvuru Yapılır?

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.
• Hizmet içi eğitim kursuna devam edenler dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru yapabilecektir.
• Yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
2. Başvurular ilgili tarihler arasında alınacaktır.
3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Read the rest of this entry »

Diyanet Kurum İçi Naklen Giriş Sınavı İçin Gerekli Belgeler

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi,

3. Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

4. Hafızlık belgesi. (Kur’an kursu öğreticiliği için)

5. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

• Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

• Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

Başvuru İşlemleri İçin Tıklayınız

Diyanet Kurum İçi Naklen Giriş Sınavı İçin Başvuru Şartları

Başkanlığımız teşkilatında farklı unvanlarda çalışmakta olup Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatip kadrolarına geçmek isteyenlere yönelik MBSTS puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre naklen atama yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
4. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

Read the rest of this entry »

Diyanet Yetiştirilmek Üzere Yurtdışına Gönderilecek Personelden İstenen Belgeler Nelerdir?

Başvuracaklardan İstenen Belgeler

 Başvuru dilekçesi ve özgeçmiş,
 Öğrenim diplomalarının, hizmet içi eğitim ve başarı belgelerinin onaylı suretleri,
 Başvurulan kontenjanın eğitim ve araştırma konusuyla ilgili çalışma projesi,
 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan en az elli (50) puan, stajyer kontenjanı için İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden en az doksan (90) puan veya bunlara denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belge. Belgelerin son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir,
 Birim amirinin olumlu görüşünü belirtir yazı ve onaylı hizmet çizelgesi,
 Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belgenin onaylı sureti.
Başvuru ve Seçim Şekli
 Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, ilgili tarihler arasında mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte;

Read the rest of this entry »