Teog Sınav Sistemi


Teog Sınav Sistemi

BİNA SINAV KOMİSYONU İLE SALON GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR
Bina Sınav Yürütme Komisyonunun Dikkat Edeceği Hususlar
Bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya, bina sınav komisyonu başkanı temsilci olarak katılır. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlara göre okulda sınav planlamasını ve organizasyonunu yapar.
Sınava girecek öğrencilerin sınıf öğrenci listelerini e-okul sisteminden alarak, sınavdan en az 2 (iki) gün önce öğrencilerin görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder.
Görevlendirilen personele sınavla ilgili görevlerini görevin başlama saatinde (en az 1 saat önce) imza karşılığı duyurur.
Salon görevlileri ile sınav başlamadan en az bir saat önce toplantı yaparak kura ile salon başkanı, gözcü ve yedek gözcüleri belirler, görev ve sorumluluklarını açıklar. Toplantıya katılmayan salon görevlisinin yerine yedek öğretmenlerden görevlendirme yapar. Toplantıya katılmayan ve görevine geç gelen personele (yedek dâhil) görev vermez. Bu personeli tutanakla belirleyerek Bölge sınav yürütme komisyonuna bildirir.
Sınav görevlilerine ait görevlerini gösterir yaka kartı hazırlar ve sınav süresince görevlilerin üzerinde bulunmasını sağlar.
Yedek gözcü olarak kura ile belirlenen öğretmenlerin görevleri şunlardır:
1) Sınav salonunda görevli öğretmenler ile bina sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlar.
2) Tuvalet ihtiyacı olan öğrencilere refakat eder.
3) Sınav görevi bulunmayan personel ile kişilerin bina ve katlarda bulunmamasını sağlar.
Sınav salonlarının ve salondaki sıraların Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığının gönderdiği sınav oturma planı doğrultusunda numaralandırarak (1 nolu sıra öğretmen masasının önünden başlayacaktır. S kuralı gereğince kapıya doğru artarak devam edecektir) sınavdan 1 (bir) gün önce hazır duruma gelmesini sağlar ve sınav süresince salonları kontrol eder (1 nolu salon zemin kattan başlamak suretiyle üst katlara doğru artarak devam edecektir).
Sınav günü, sınav evrak kutularını/çantalarını il/ilçe içi sınav kuryesinden tutanakla teslim alır, içindeki sınav güvenlik poşetlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa bölge sınav yürütme komisyonunun talimatına göre işlem yapar.
Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacaktır ancak sınav evrak kutularının açılması sırasında her okulda bir emniyet personeli bulunacaktır. Bina sınav komisyonu kutu açma ve kapama işlemleri ile ilgili tutanakları hazırlarken emniyet görevlisinin de bu tutanakları imzalamasını sağlar.
Sınav evrakının bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder.
Sınav süresince, görevliler dışındaki kişilerin salona girmemesini sağlar.
Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınav
salonunu terk etmeyecekler, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra sınavı tamamlayan, isteyen öğrenci çıkabilecektir. Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala sınavına devam eden öğrenciler sınav süresi tamamlanana kadar sınıfında kalacak, sınavda özel hizmet alması gereken engelli öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.
Sınav sırasında, salon görevlilerini kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar.
Sınavın bitiminden sonra salon başkanları tarafından ağzı kapatılmış halde getirilen ve içinde cevap kâğıtları, varsa sınav esnasında hazırlanan tutanakların bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini teslim alır.
Sınavla ilgili kurye ve sınav evrak çantası ile ilgili tutanaklarını tanzim ederek imzalar.
Sınav güvenlik poşetlerini, sınav evrak kutularına/çantalarına koyarak güvenlik kilidi ile kilitleyip il/ilçe sınav kuryesine tutanakla teslim eder. Ortak sınavlarda kullanılan soru kitapçıklarını sınavdan sonra geri dönüş sınav evrak kutularına/çantalarına koymaz.
Bina sınav komisyonu tarafından zaruri durumlarda yedek poşet açılmış ise gerekçesini belirterek tutanak düzenler.
Her bir ders yazılısı poşetinin içerisinden çıkan salon yoklama listesi, her ders sınavının ilk 15 dakikası tamamlandıktan sonra, sınava girmeyen öğrenci bilgileri “GİRMEDİ” şeklinde yazılacaktır. Sınava girmeyen öğrencilerin bilgisini içeren salon yoklama listesi, salonda görevli öğretmen tarafından bina komisyonuna verilerek bir fotokopisinin alınması sağlanacaktır. Salon yoklama listesi görevli öğretmen tarafından tekrar sınavın yapıldığı salona götürülerek sınavı tamamlayan öğrenciye imzalattırılmak suretiyle sınav evrakları teslim alınacaktır. Bina komisyonu tarafından bir nüshası alınan salon yoklama listesinde girmedi olarak yazılan öğrenci bilgisi gün içerisinde e-okul sistemine işlenecektir.
Yurtdışında ortak sınavlara katılamayan diğer öğrenciler, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini ortaksinav@meb.gov.tr e-posta adresine, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra göndereceklerdir.
Yine özel durumlar nedeniyle yedek salonlarda sınava alınan öğrencilere ait bilgiler (adı, soyadı, T.C. numarası) ilgili okul idarecisi tarafından e-okul sistemine işlenecektir.
Bölge sınav yürütme komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar..