Diyanet Yetiştirilmek Üzere Yurtdışına Gönderilecek Personel İçin Sınav Şartları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 78, 79, ve 80. maddeleri ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Başkanlığımıza tahsis edilen kontenjanlar çerçevesinde yurtdışına personel gönderilmektedir. Başkanlığımızca, 2017 yılı içinde aşağıdaki tabloda belirtilen konularda yetiştirilmek amacıyla araştırmacı ve uluslararası kuruluşlarda staj yapmak üzere personel gönderilecektir.
Kontenjanların Amacı
 Kontenjanlar, yabancı dil eğitimi için değil, kurum personelinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmesi, eğitilmesi, bilgilerinin artırılması, staj, öğrenim ve ihtisas yaptırılması amacıyla tahsis edilmiştir.
Başvuracaklarda Aranan Şartlar
 Dört yıllık dinî yükseköğrenim görmüş olmak,

Read the rest of this entry »

Diyanet Kur'an-ı Kerim Öğretmeni Sınavı Sonuçları

Diyanet Kur'an-ı Kerim Öğretmeni Sınavı Sonuçları İçin Tıklayınız

SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ
1. Adaylar sınav sonuçlarını ​https://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğreneceklerdir.
2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

Read the rest of this entry »

Diyanet Kur'an-ı Kerim Öğretmen Alımı Sınavı Konuları

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
1. Öğretmen Alımı Sınavı, sözlü olarak yapılacaktır.
2. Adaylar sözlü sınavda;
a) Kur’an-ı Kerim, (60 Puan)
b) Dini Bilgiler (tefsir, hadis, fıkıh, kelam), (40 Puan) konularından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.
3. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

Read the rest of this entry »

Diyanet Öğretmen Alımında Gerekli Belgeler

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi,
3. Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
4. Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olduğunu veya bu alanlarda yetkinliğinin Başkanlıkça tespit edildiğini gösterir belge,
5. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
• Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
• Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
• Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Read the rest of this entry »

Diyanet Kur'an-ı Kerim Öğretmeni Alımı Sınavı Başvuru Şartları

Başkanlığımız taşra teşkilatı Eğitim merkezlerinde Kur’an-ı Kerim derslerini okutmak üzere aşağıda yeri, unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınav sonucuna göre naklen (kurum içi) “Öğretmen” alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
3. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
5. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
6. Başkanlığımızca düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olmak veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlığımızca tespit edilmiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Read the rest of this entry »

Diyanet Açıktan Atama Sınav Sonuçları ve Yerleştirme

Diyanet Açıktan Atama Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Sınav sonucu başarılı olanlardan başarı sırasına göre ilan edilen kontenjan sayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir.

Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihlerde https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresinden yapılacaktır.

Yerleştirmeler adayların tercih formundaki tercihleri ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacaktır.

Read the rest of this entry »

Diyanet Açıktan Atama Sınavı Konuları Ve Değerlendirilmesi

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
2. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan sırasına göre aynı grupta son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
3. Sınava katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen "Ortak Genel Kültür Yeterlikleri" ile "Kur'an Kursu Öğreticileri Temel ve Özel Yeterlikleri" esas alınacaktır.
​4. Adaylar sınavda;
Kur'an-ı Kerim, (70 puan)
Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
Hitabet. (10 puan)
alanlarından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

Read the rest of this entry »

Diyanet Açıktan Atama Sınavı Başvurusunda Gerekli Belgeler

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi),
Adayların, başvuru yaptıkları kontenjan grubuna ilişkin KPSS mezuniyet durumlarını gösterir öğrenim belgelerinin tümünü başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Adayların, ibraz ettikleri belgelerle sahip oldukları puan türlerine ait (KPSSP-124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.
3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
4. Adayın; sabıka kaydı ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,
Başvuruları onaylayan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. B elgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

Read the rest of this entry »

Diyanet Açıktan Atama Sınavı Başvuru Şartları

Başkanlığımız taşra teşkilatındaki münhal Kur'an kursu öğreticisi kadrolarına; 2016 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç (3) katına kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre Kur'an kursu öğreticisi alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,
En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
Bayan olmak,
Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

Read the rest of this entry »

Yurtdışı Kısa Süreli Bay/Bayan Din Görevlisi Sınavı Konuları

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
a. Mesleki Ehliyet Sınavı sözlü şeklinde yapılacaktır.
b. Mesleki Ehliyet Sınavı aşağıdaki konuları kapsayacaktır;
1) Kur’an-ı Kerim (Tecvid kuralları ve uygulaması, maharic-i hurûf, ezber olarak Yâsin,
Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Amme cüzü),
2) Temel İslam Bilimleri (Kur’an-ı Kerim’in ana konuları, meâl, tefsir (Kur’an Yolu Tefsiri),
hadis usulü, hadis (Riyazu’s-Sâlihîn), İslâm ilmihali, İslâm dininin temel kaynakları, güncel dinî meseleler, Peygamberimizin hayatı, İslam medeniyeti ve düşünce tarihi),
3) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları, Yaşayan Dünya Dinleri, dinler ve kültürlerarası ilişkiler, hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının güncel siyasi ve sosyo-kültürel yapısı, millî tarih, coğrafya ve genel kültür,

Read the rest of this entry »