E-Okul Sistemi Raporlu İzinli Öğrenciye Not Girme

E-okul Raporlu Öğrenci Notu Giriş.E-okul Raporlu Öğrenci Notu Hesaplama,E-okul Raporlu Öğrenci Karne Notu.Öğrenci sınav tarihinde raporlu ise e okulda puan yazılacak kutucuk boş bırakılır bu durumda sistem önceki yazılıların ortalamasını alır. öğrenci raporsuz ise kutucuğa G yazılır bu durumda sistem sıfır almış gibi hesaplar. onun için sınav tarihinde bir öğrenci raporlu ise iyileştiğinde sınav yapılmalı yada yapılamıyorsa boş bırakılmalıdır.E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

e OKULA gir ilk açılışta çıkan sayfada sıkça sorulan sorular bölümünü okuyabilirsin.

Madde 22 — Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir.
(Değişik ikinci fıkra: 20.5.2006/26173 RG) Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır, ödev veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.
(Değişik üçüncü fıkra: 20.5.2006/26173 RG) Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir.

Dönem Notlarının Tespiti
Dönem puanı ve notu (4)
Madde 27 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Bir dersin dönem puanı, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Elde edilen puanın nota çevrilmesiyle dönem notu tespit edilir. (Ek cümle:1.2.2007/26421 RG) Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir, dönem puanında bir değişiklik yapılmaz.
Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiği ile dönem puanı ve notu verilebilir.
Öğrenciye her dersten bir dönem puanı ve dönem notu verilir. Ancak;
a) Yabancı dil dersinde öğrencilere, dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerinin, programın öngördüğü şekilde bütünlük içinde kazandırılması esastır.
Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak becerilerin özelliğine göre yazılı, sözlü, ödev ve projelerle değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre yabancı dil dersinin dönem puanı ve notu belirlenir. Gerektiğinde zümre öğretmenler kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak yapılabilir.
b) Beden Eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle derse veya bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler okul doktorundan, okul doktorunun bulunmadığı veya teşhis koyamadığı durumlarda, resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır.
Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir.
Rapora göre Beden Eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve sakıncalı görülmeyen uygulamalı etkinliklere, bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir.
c) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitimi okulda yapılan uygulamalı meslek derslerinde dönem puanı;
1) Öğrencinin dönem içinde yaptığı temrin çalışmaları ile projelere verilen puanların aritmetik ortalamasının,
2) (Değişik : 5.10.2007/26664 RG) Yazılı veya uygulamalı sınav puanlarının,
3) Sözlü puanı/puanlarının,
4) Hizmet puanlarının aritmetik ortalamasının,
5) Ödeve verilen puanın
aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir. Elde edilen puan nota çevrilerek dönem notu belirlenir.